Regulamin

regulamin

Regulamin sklepu internetowego PANAMEDICA


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy PANAMEDICA działający pod adresem www.panamedica.com.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Właścicielem Sklepu jest PANAMEDICA Maciej Michalik z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18/7, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP: 7752463396, REGON: 200812619.

3. Adresem wysyłki i zwrotu towarów oraz korespondencji związanej ze sklepem jest adres: PANAMEDICA Maciej Michalik, Biuro Handlowe i Magazyn, Pasieka 34, 99-320 Żychlin. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@panamedica.com.pl
 • telefonicznie: (+48) 503-034-164 
 • fax: (+48) 85 733-67-57

 

 II. DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 •  Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.panamedica.com.pl
 •  Sprzedawca – PANAMEDICA Maciej Michalik z siedzibą w Białymstoku.
 •  BOK – Biuro Obsługi Klienta firmy PANAMEDICA.
 •  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność   prawną, dokonująca Zamówienia lub rejestracji w Sklepie.
 •  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub   zawodową.
 •  Konto Klienta – konto tworzone po rejestracji Klienta.
 •  Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie PANAMEDICA.
 •  Zamówienie – oferta zakupu Towarów składana przez Klienta w sposób określony w Regulaminie.
 •  Pliki Cookies – pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności   dotyczą one identyfikacji sesji, w której mogą znajdować się zakodowane informacje o zalogowaniu oraz ustawień obsługi witryny.
 •  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,   poz. 121 z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 •  Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 •  Regulamin – niniejszy regulamin.

 

III. PREZENTACJA TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM PANAMEDICA

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia określone są na stronie każdego Towaru.

2. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), stanowią one natomiast zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

3. Ceny Towarów prezentowane na stronach Sklepu wyrażone są w walucie polski złoty. Cena zawiera właściwą stawkę podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru, który stanowi odrębną pozycję kosztową. Klient jest zobowiązany  do poniesienia kosztów dostawy Towaru.

4. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, niezależnie od zmian cen w Sklepie lub ich odwołaniu po złożeniu przez Klienta zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego, wprowadzenia nowych produktów do sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

6. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej.

 

 IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w Sklepie Klient może składać poprzez stronę internetową Sklepu. Składanie Zamówień wymaga uprzedniego zalogowania się Klienta w Sklepie. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:

1) kliknięcia na zdjęcie na którym znajduje się wybrany przez Klienta Towar, aby przejść do podstrony ze szczegółowym opisem Towaru,

2) wybrania odpowiedniego rozmiaru, koloru lub elementów składowych Towaru,

3) użycia przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”,

4) użycia przycisku „Złóż zamówienie”, aby przejść do podstrony z opcjami płatności oraz dostawy,

5) po wyborze odpowiedniej formy płatności oraz dostawy, użycia przycisku „ZAMAWIAM”, aby przejść do podstrony dotyczącej danych teleadresowych,

6) po uzupełnieniu danych teleadresowych, przekazanie treści zamówienia Usługodawcy używając przycisku „PODSUMOWANIE” (w przypadku Klienta posiadającego Konto podanie danych teleadresowych nie jest konieczne).

7) zatwierdzenie zamówienia przyciskiem "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"

2. Zamówienie na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

3. Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zamawiane Towary spośród następujących:

 • płatność przy odbiorze
 • przelew bankowy
 • w w systemie Blue Media - szybkie przelewy
 • karta płatnicza Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Google Pay
 • Blik

4. W przypadku wyboru przelewu bankowego jako formy płatności, Klient jest zobowiązany zapłacić za zamówiony Towar przelewem bankowym na konto Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

5. Płatność przy odbiorze Towaru możliwa jest do wysokości Zamówienia na kwotę 5000 PLN brutto.

6. Dane do przelewu bankowego: PANAMEDICA Maciej Michalik, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18/7, 15-025 Białystok, Bank Millenium S.A. Numer konta: 33 1160 2202 0000 0002 4881 7141 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych zamówień, w których dane osobowe Klienta są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Klientem.

8. Zamówienie nieopłacone w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia są anulowane przez Sprzedawcę i umowę uważa się za niezawartą.

 

 V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia nastąpi jednorazowo, poprzez dostawę Towaru.

2. Realizacja Zamówień odbywa się w Dni Robocze. Zamówienia złożone do godziny 11.30 dnia roboczego, wysyłamy tego samego dnia. 

3. Towar jest dostarczany do Klienta jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pocztą kurierską. Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy Towaru.

4. W zależności od dokonanego przez klienta wyboru formy płatności:

 • w przypadku płatności gotówką przy odbiorze towaru, należność za towar pobierana jest podczas dostawy towaru
 • w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za towar pobierana jest, jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności
 • w przypadku płatności kartą, należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności

Czas realizacji zamówienia to 48 godzin od momentu opłacenia zamówienia i kosztów wysyłki. Dokładamy wszelkich starań aby ten czas był jak najkrótszy, zwykle czas realizacji wynosi 24 godziny.
Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika.

5. Przed odebraniem przesyłki Towarów Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie Towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę.

6. W takcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość korygowania wprowadzonych danych poprzez dodanie lub usunięcie danych pozycji. Zmiany Zamówienia można dokonać również przez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail.

 

VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu i dokonanie zakupu Towarów powinno być poprzedzone dokonaniem przez Klienta rejestracji. Rejestracja nie stanowi zobowiązania dla Klientów do dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu.

2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane:

 •  aktywny adres e-mail;
 •  hasło do Konta Klienta;
 •  imię i nazwisko (w przypadku Konsumentów) albo firmę (w przypadku przedsiębiorców);
 •  adres miejsca zamieszkania (w przypadku Konsumentów lub przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi) albo adres siedziby (przypadku   pozostałych podmiotów);
 •  ewentualnie adres do doręczeń jeżeli jest inny niż adres zamieszkania albo siedziby;
 •  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – w przypadku przedsiębiorców;
 •  numer telefonu.

4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta oraz stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient oświadcza, że:

 • zapoznał się i zaakceptował w pełni Regulamin;
 • przystępuje do korzystania z usług dobrowolnie i spełnia określone w Regulaminie warunki;
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;
 • wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w celu i  zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu;
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

6. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas rejestracji w każdym czasie.

7. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany.

8. W przypadku utraty hasła, można skorzystać z opcji wygenerowania nowego, które zostanie przesłane na wskazany w rejestracji adres e-mail. Nowe wygenerowane przez system hasło Klient może zmienić po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta.

9. Sprzedawca może odmówić rejestracji Klienta, a jeżeli rejestracja została już dokonana - wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

 •  działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi, zwyczajowymi, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
 •  otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności lub podane przez Klienta dane   adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze   kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;
 •  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta danych lub związanej z nimi działalności;
 •  Klient narusza postanowienia Regulaminu.

10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się do Konta Klienta w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.

11. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.

15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

16. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

17. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien dysponować:

 •  przeglądarką internetową typu MozilaFirefox 31 lub nowsza, Opera 23 lub nowsza, Chrome 10 lub nowszy, Internet Explorer 8 lub nowszy, a także   Safari obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
 •  minimalną rozdzielczością ekranu monitora 1024x768 pikseli,
 •  połączeniem z siecią Internet,
 •  aktywną skrzynką poczty elektronicznej,
 •  włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookie.

 

VII. UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. Odstąpienie możliwe jest tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu, w zależności od rodzaju postępowania, wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek - zapis na sąd polubowny. Formularze dostępne są w sekretariacie sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Lista Inspektoratów wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towarów.

5. Konsument informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia Sprzedawcę PANAMEDICA Maciej Michalik, Biuro Handlowe i Magazyn, adres: Pasieka 34, 99-320 Żychlin, e-mail: bok@panamedica.com.pl, tel.: (+48) 503 034 164, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu.

6. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar na adres Sprzedawcy PANAMEDICA Maciej Michalik, Biuro Handlowe i Magazyn, adres: Pasieka 34, 99-320 Żychlin.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany na konto wskazane przez Konsumenta. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, zwrot zostanie dokonany na rachunek karty lub inny wskazany przez Konsumenta. Płatność nastąpi w momencie otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu (tj. Towaru przygotowanego na indywidualne zamówienie Użytkownika, wg określonych przez niego cech, składu, wymiarów) lub ściśle związanych z jego osobą.

11. Ze względu na specyfikę usług świadczonych przez sprzedawcę, (tj. przygotowanie Towaru na indywidualne zamówienie Użytkownika) odstąpienie od umowy może zostać dokonane w terminie 14 dni od złożenia zamówienia i dokonania płatności.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: PANAMEDICA Maciej Michalik, Biuro Handlowe i Magazyn, Pasieka 34, 99-320 Żychlin e-mail: bok@panamedica.com.pl tel.: (+48) 503 034 164

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. ………………………………………………
 2. ………………………………………………
 3. ………………………………………………
 4. ………………………………………………
 5. ………………………………………………
 6. ………………………………………………
 7. ………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ……………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………….

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ..................

(*) Niepotrzebne skreślić

 

VIII. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

2. Reklamacja Towaru polega na zgłoszeniu Sprzedawcy informacji o wadzie Towaru, na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie, a następnie odesłaniu wadliwego Towaru zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od Sprzedawcy.

3. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz dowodem zakupu i informacją o wadzie (wadach), Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych.

4. Dodatkowo Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru.

5. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia.

 

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI.

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę PANAMEDICA będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), adres strony internetowej: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/ ;
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce  "Rozstrzyganie sporów konsumenckich"; 

3. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy na świadczenie usług.

4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. 

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności

2. Dokonując rejestracji w Sklepie lub składając Zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

3. W celu skorzystania z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych, Klient powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska, bądź firmy Klienta. Wniesienie przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych będących jednocześnie danymi wymaganymi do utworzenia Konta, będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

4. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Klientów i chroni dane osobowe Klientów.

5. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

6. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu lub w celu wykonania Umowy Sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm), a także do ceków statystycznych i marketingowych. Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach bieżącego informowania Klienta o oferowanych Towarach.

7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez Usługodawcę usług na podany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z póżn. zm.).

8. Pytania i wszelkie wnioski dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: bok@panamedica.com.pl 

 

XI . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa Sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Korzystanie z serwisu www.panamedica.com.pl oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

4. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności zawieranych za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których jedną ze stron jest Konsument.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl